عماد فذاهانی هستم.  تحصیلاتم ارشد تحقیق در عملیات و  متولد ۱۳۶۹/۰۲/۰۹